Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Medics – ECG Nutrition and Supplements BV 

Truibroek 94/10, BE-3945 Ham / BTW: BE0880 624 792 / NL: RPR Antwerpen – Afdeling Hasselt, EN: RLE Antwerp – Division Hasselt

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de BV ECG Nutrition and Supplements (KBO nr. 0880.624.792) waarvan Global Medics een handelsnaam is (hierna “N&S”) en de klant (koper, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan. De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij alle opgegeven bestellingen. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs indien de voorwaarden van de klant onderhavige algemene voorwaarden uitsluiten. 
  2. Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen: Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geheel vrijblijvend en kunnen door N&S worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of de aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en/of kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsaanduidingen opgegeven in catalogi, internet, en/of via andere media dienen steeds als inlichtingen te worden beschouwd. 
  3. Leveringen en vervoer: De levering gebeurt steeds Ex Works (EXW) tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en waarbij in dat geval hoogstens Free of Carrier (FCA) zal worden geleverd door N&S. Leveringstermijnen zijn louter indicatief zonder waarborg van levering of plaatsing op een bepaalde datum. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens N&S, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is N&S ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van eventuele door de klant betaalde koopprijzen of voorschotten. Iedere klacht m.b.t. de geleverde goederen dient, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 7 dagen na levering te worden gedaan aan N&S per aangetekend schrijven. Indien de levering in gedeelten gebeurt, heeft N&S het recht om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 
  4. Facturen, betalingen, protest: De facturen van N&S dienen zonder uitstel te worden betaald voor de levering plaatsvindt, tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen. In geval van niet-betaling van de facturen van N&S op de vervaldatum, is er door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, en met een minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Alle taksen, toeslagen, bankkosten, postkosten, incassokosten, erelonen en alle andere mogelijke kosten dewelke het gevolg zijn van een laattijdige betaling van de facturen van N&S, zijn ten laste van de klant. Elk protest op de facturen van N&S is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd en aanvaard. 
  5. Annulering en ontbinding: Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van N&S. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van N&S. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen, incassokosten…) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van N&S. 
  6. Aansprakelijkheid: De verbintenissen in hoofde van N&S zijn middelenverbintenissen. De klant zal N&S nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of zijn dieren, of andere derden van de door N&S geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de goederen conform de bijsluiters. Mocht N&S in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,…), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van N&S beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00. 
  7. Eigendomsvoorbehoud: De verkochte goederen blijven uitdrukkelijk eigendom van N&S zolang het verschuldigde bedrag niet volledig werd betaald. 8. Intellectuele rechten: Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. doch niet beperkend beeldmerken, (handels)naam, formules, specifieke samenstellingen zijn en blijven steeds eigendom van N&S. Uitzonderingen hierop dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en steeds restrictief te worden geïnterpreteerd. 
  8. Bevoegdheid en toepasselijk recht: In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.